تاریخ: 07 مرداد 1400 - 19 ذی الحجه 1442 - 2021 July 29

آرشیو طبیعت

فرهاد ابراهیم پور / سال کم ابی و خشکسالی
امسال سالی با کمترین بارندگی داشتیم و در ماههای پایانی سال گذشته نیز وضعیت چنین بود و اکنون نیز تا چند ماه دیگر معلوم نیست خبری از باران باشد و بدلیل عدم بارندگی در زمستان سال گذشته بهار بی سبزه و خشکی نصیب طبیعت منطقه شد. نه بوته ها قد کشیدند نه سبزه ها رشد کردند و نه دانه و گلی ببار امد تا پرندگان منطقه از ان استفاده کنند .  م تاسفانه آبی در کوه   
طبیعت اوز
طبیعت وحیوانات وپرندگان منطقه اوز www.ewazstars.com عکس های دیگری از طبیعت اوز بیشتر عکس ها در پائیز 1386 هجری شمسی گرفته شده است
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز