تاریخ: 29 تير 1403 - 12 محرم 1446 - 2024 July 19

آرشیو زنان

شاجو
شاجو چشم براه کدام اینده بود ودلواپس چه روزگاری شاه جهان همان که مردم به او تن ته میگفتند زندگی واقعی اش حکایت از رنج هایی داشت که انرا بدینگونه اواره کوی وخیابان وکوچه کرده بود  زنی که بار مصیبتش را مردم نمی دانستند وبا تمسخر وگاه ناسزا اورا بدرقه میکردند او اندوه از دست دادن همه بچه هایش وزندگی اش را در اوارگی وخستگی بدر میکرد وشبهنگام ارام میگرفت او ذاتی انسانی وپاک داشت وکسانی که از نزدیک با او اشنا بودند اورا بی ازار ترین زن ومهربان یافته بودند ادامه.....  
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز